กิจกรรม Leadership Walkround  ผู้บริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม สื่อสารและรับฟังการวางแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล 

 

  แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกิจกรรม Leadership Walkround เพื่อสื่อสารและรับฟังการวางแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล โดยมีทันตแพทย์หญิงเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทีมลงเยี่ยม PCT สูติกรรม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสูติกรรม ชั้น 4 อาคารสูติกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม 

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน  PCT สูติกรรม โดยมีนายแพทย์ศราวุธ มิทะลา และนายแพทย์ณัฐพงษ์ พุทธบุญกันต์ หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของหน่วยงาน ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน และเป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานในครั้งนี้

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม