งานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ และชมรมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพ
(19-06-2566 ) ขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพและสปา เพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน ( Wellness Massage ) และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR )ให้แก่ชมรมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเพื่อสุขภาพ ประเภทนวดเพื่อสุขภาพและสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้สถานประกอบการและผู้ให้บริการนวดเพื่อสุภาพได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส ( Wellness Center ) และเพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ
และขอขอบคุณทีมวิทยากรจาก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์ นำทีมโดย คุณฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์และการเอื้อเฟื้อสถานที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม