โรงพยาบาลมหาสารคาม อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2566
    แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล รวมถึงการบัญชาการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC) ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบริการและจอดรถ
    ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัย จัดโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรจากหน่วยงานและหอผู้ป่วยเข้าร่วมจำนวน 70 คน โดยมีวิทยากรจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพ และการฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วิทยากรโดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน