กลุ่มงานอาชีวเวขกรรม จัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566
 (15-09-66) กลุ่มงานอาชีวเวขกรรม จัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามมีความรู้เรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมวิชาการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีนายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากผศ.รัชนี จูสขี อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า บุคลากรที่ทำงานในสถานพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัยและความ ไม่ปลอดภัยต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดทั้งงานในสถานพยาบาลมีลักษณะและกระบวนการในการทำงานที่มีความสลับซับซ้อน เปรียบเสมือนโรงงานที่มีการทำงานหลายขั้นตอน เช่น งานบริการรักษาพยาบาล งานซักฟอก งานซ่อมบำรุง งานกำจัดขยะและของเสียต่างๆ งานผ่าตัด งานจ่ายกลาง งานพยาธิวิทยาและกายวิภาคงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น จึงมีผลให้บุคลากรบางส่วนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน เช่น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง การยืน/นั่งทำงานอยู่กับที่ติดต่อกัน จนมีผลต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ มีรูปแบบการทำงานซ้ำๆ การใช้แรงดีงหรือตันที่ต้องออกแรงมากเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของ รวมทั้งการติดเชื้อจากการทำงานในหอผู้ป่วยต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องการยศาสตร์ ลักษณะท่าทางในการทำงาน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงภายในโรงพยาบาล ถือเป็นสิ่งสำคัญและควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย