โรงพยาบาลมหาสารคาม เตรียมพร้อมนำเสนอรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นการรับรองสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA

ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการการประชุมซ้อมการนำเสนอรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับรองสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า Advanced HA ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานร่วมซักซ้อมการนำเสนอ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการพัฒนา และประเมินกระบวนการคุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อให้องค์กรที่จะยกระดับการพัฒนาสู่การขอรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ต่อไป