ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว