ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว (ครั้งที่ 2)