เทศบาลเมืองมหาสารคาม และ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อกำหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ ชุมชนบ้านส่อง
ที่วัดบูรพารามส่องใต้ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แพทยฺหญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ คุณกัญตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อกำหนดความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยปรากฏตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ 46846 ตั้งอยู่บ้านส่อง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ทั้งหมด 4-1-40 ไร่ ซึ่งพื้นที่นี้ปัจจุบันมีส่วนหนึ่งได้ใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่
สำหรับการประชุมประชาคมครั้งนี้ มีนายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็น และเสนอแนวทางกำหนดความเหมาะสมให้ส่วนราชการเข้าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวร่วมกัน จำนวนมากกว่า 100 คน
ทั้งนี้ การจัดสรรพื้นที่ให้มีความเหมาะสม จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอถอน สภาพที่ดินพื้นที่จากพื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นสวนสาธารณะมาเป็นที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และเสนอต่อคณะทำงานกำหนดความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ระดับอำเภอพิจารณาต่อไป