ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้