(12-12-2566) ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นางวไลพร ปักเคระกา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพ และการผลิตผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณาจารย์สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพ จำเป็นต้องมีการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ จึงจะนำไปสู่การตัดสินใจทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง เพิ่มคุณภาพการบริการที่ดีต่อผู้รับบริการ การผลิตผลงานวิชาการที่อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยจึงเป็นวิธีการหาคำตอบอย่างเป็นระบบที่พยาบาลควรจะนำมาเป็นแนวทางในการค้นหา วิเคราะและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ด้านการพยาบาล ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถนำไปพิจารณาแก้ปัญหาการปฏิบัติการพยาบาลหน้างาน ในหน่วยงานของตนเองได้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน