(10-01-2567) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดห้องตรวจใหม่ คลินิกอาชีวเวชกรรม คลินิกตรวจสุขภาพ โดยตั้งอยู่ภายในอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลมหาสารคาม  ซึ่งการปรับปรุงห้องตรวจคลินิกอาชีวเวชกรรม และคลินิกตรวจสุขภาพใหม่นี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพรูปแบบจัดบริการเชิงรับให้มีความทันสมัย กระตุ้นความสนใจและการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีสอดคล้องกับนโยบายโรงพยาบาลอัจฉริยะ Smart Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข และเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาลเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในยุคสมัยใหม่มากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลมหาสารคามพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ หรือ smart Hospital เพราะได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดความสะดวกสบายในการให้บริการทางสุขภาพ หรือ Smart  Tools  การให้ความสำคัญกับสถานที่ให้บริการที่ต้องสะอาด ปลอดภัย สวยงาม และทันสมัย หรือ Smart place  รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ช่วยให้เกิดการประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น หรือ smart Service และเชื่อมโยงข้อมูลการบริการและการเรียกเก็บค่าบริการที่มีประสิทธิภาพหรือ smart Outcome ดังเช่นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการในคลินิกอาชีวเวชกรรม และคลินิตรวจสุขภาพแห่งนี้