ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

โดยผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย  โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 19 ราย และประจำปี 2565 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยจำนวน 13 ราย