ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ