ตามเอกสารแนประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ
บมาพร้อมนี้