(1-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จั ดกิจกรรม  “ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค”  ทำความสะอาด กวาดเก็บขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  โดยช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังชุมชนอุทัยทิศ เพื่อรณรงค์กับประชาชนในพื้นที่  และหลังจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมภายในบริเวณรอบโรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล ให้น่าอยู่ ร่มรื่น และมีความสะอาด เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มารับบริการ และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน ตามนโยบายของนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข