(24-9-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติ ที่ดี (Best Practice) ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) ของจังหวัดมหาสารคาม และการประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติส่วนราชการ องค์กรระดับจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการดำเนินงานตามวาระจังหวัดมหาสารคามจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 Smart Kids Taksila 4.0 ณ ห้องประชุมมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม