ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ( Cardiology )