คุณยายสอางค์ บัณฑุกุล บริจาคเงิน 25,000 บาท สนับสนุนกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(15-7-2559) ที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และอายุรกรรมระบบประสาท  นางคมทอง วนรัฐิกาล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับมอบเงิน 25,000 บาท จากคุณยายสอางค์ บัณฑุกุล ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา ซึ่งเกิดความประทับใจในการให้บริการ และเอาใจใส่ของแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงขอมอบเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังคาดแคลน ซึ่งทางคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ต้องขอขอบพระคุณมา และอวยพรให้กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่แข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ