คุณมารศรี ทองเนตร และคณะ บริจาคเครื่องกระตุ้น ไฟฟ้า 5 เครื่อง และชั้นแสตนเลส 3 ตัว มูลค่ารวม 23,050 บาท ให้กับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-11-2560) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง และชั้นแสตนเลส จำนวน 3 ตัว มูลค่ารวม 23,050 บาท จากคุณมารศรี ทองเนตร และคณะ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ