ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจนและรองศาตราจารย์ ดร.วีระ บุณยะกาญจน บริจาคเงิน 300,000 บาท

(17-6-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวนเงิน 300,000 บาท จากศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน และรองศาตราจารย์ ดร.วีระ บุณยะกาญจน ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สมทบทุนสร้างห้องพิเศษ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 1 ห้อง โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ