ครอบครัวศรีวัฒนา บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(21-9-2561) ขอขอบพระคุณครอบครัวศรีวัฒนา บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ

โรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ