(22-9-2561) คุณรจนา คงวรเวชกุล เสมียนตราจังหวัดมหาสารคาม และครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรร่วมรับมอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม