คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

(10-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่น จากนั้นได้ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ของระหว่างสององค์กรอีกด้วย