ขอขอบคุณผู้ใจบุญบริจาคถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
 (9-11-2561) คุณจารุณี ดิษผล คุณลักขณา อะทุมชาย และคุณไพรินทร์ พรมพิสุทธิ์ บริจาคถุงผ้า จำนวน 250 ใบ เพื่อให้ผู้มารับบริการใส่ยากลับบ้าน โดยมีคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ
 
ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาสารคามได้เชิญชวนพกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป “ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา”
พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้รับบริการให้นำถุงผ้ามาใส่ยา
เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อม