MVC Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม บริจาคถุงผ้าให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน

(12-11-2561)  นางมณีวรรณ แสงงาม และคณะครู ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพร้อมด้วยนักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ในกลุ่ม MVC Startup Club ร่วมบริจาคถุงผ้าจำนวน 120 ใบให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีนางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

MVC startup เป็นกลุ่มบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น ในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ( คบจ.) ตามโครงการขับเคลื่อน Startup club ในสถานศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการ
  2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบคิดใหม่พร้อมต่อยอดแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
  3. เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นขึ้นในสถานศึกษาที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดถ่ายทอดความรู้ สร้างเครือข่ายบ่มเพาะ ผลักดันให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะต่อยอดแนวความคิดต่างๆ
  4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ซึ่งกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการ : รับออกแบบและสกรีนงานทุกประเภท เสื้อยืด, เสื้อคู่, เสื้อกลุ่ม,ถุงผ้า, แก้ว, เข็มกลัด, หมวก, หมอน, สติ๊กเกอร์  ฯลฯ