รับสมัคร วันที่ 6 – 17 ธันวาคม ในวันเวลา ราชการ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้

ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 208