ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้นำแพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาล และบุตรหลานเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 200 คน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์กับประเทศ และประชาชนนานัปการ      โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญ ดังจะเห็นได้จาก ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที

นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงได้ริเริ่มหลายโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน  หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน  โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน  โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน  เป็นต้น ซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหมดที่กล่าวมานี้  พระองค์ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ