(7-12-2561) ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมงานรณรงค์เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะการนำมือขวาและมือซ้ายไขว้กัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล จากนั้นได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับรางวัลภาพวาดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

สำหรับงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น กำหนดขึ้นอย่างเป็นสากล ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี อันมีที่มาจากการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติการด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้น ประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศแม็คซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) สำหรับประเทศไทย รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน และให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต