(7-12-2561) . คุณประสพ แซ่ส่ง ผู้มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลจำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดสร้างหอผู้ป่วยพิเศษ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล “น้ำใจของท่านที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จะต่อยอดความสุขให้กับผู้คนอีกมากมาย”