จ.มหาสารคาม จัดงาน Kick off ส่งมอบสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุ

สสจ.มหาสารคาม ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม จัดงาน Kick off ส่งมอบสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุ มอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพ เพิ่ม “ความสุข” ให้แก่ผู้สูงอายุมหาสารคาม
ที่อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลมหาสารคาม ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick off ส่งมอบสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงการเป็นสังคมสูงวัย การส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะทำงานด้านผู้สูงอายุให้เพียงพอ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้ได้รับบริการอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งเน้น เพื่อให้“ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง” อันจะเป็นการสนับสนุนให้ ทั้งครอบครัวมีพลังในการดำเนินชีวิต และใช้ความเข้มแข็งทางสุขภาพเป็นต้นทุน ในการสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจของประเทศ อันจะนำไปสู่เป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” เพราะเมื่อผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ลูกหลานในครอบครัว ก็ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง โดยกระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ของขวัญปีใหม่”ซึ่งมาจากนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุนี้ จะส่งเสริมทั้ง “สุขภาพ” และเพิ่ม“ความสุข” ให้แก่คนมหาสารคาม
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2564 ประเทศไทย มีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 12.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ของประชากรทั้งประเทศ จังหวัดมหาสารคาม ประชากรผู้สูงอายุตามทะเบียนราษฎร์ (23 มค.66) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้ง เชิงปริมาณและอัตราร้อยละ จะเห็นได้จากปี 2566 จำนวน 195,455 คน ร้อยละ 20.61 ปี 2565 จำนวน 177,793 คน ร้อยละ 18.74 ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองด้านสุขภาพ ร้อยละ 72.52 พบว่า กลุ่มติดสังคม ร้อยละ 95.60 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 3.89 กลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.51 และมีภาวะเสี่ยงสูงที่จะเป็นสมองเสื่อม ร้อยละ 0.95 เสี่ยงหกล้มร้อยละ 3.94 โรคพบบ่อยและสำคัญ พบว่ามีความเสี่ยงสูง ที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร้อยละ13.01, 1.12 และ 6.79 ตามลำดับ ภาวะโภชนาการ พบว่ามีภาวะผอมร้อยละ 11.65 อ้วนและอ้วนอันตราย ร้อยละ 4.83 เป็นปีที่คาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ “ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย” และมีนโยบายมอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย 1.การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับต่างๆ ครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน 2.จัดให้โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข มีคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 3.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ แว่นสายตา สำหรับผู้สูงอายุที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาว จำนวน 5 แสนราย ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และแผ่นเสริมซึมซับการขับถ่าย สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง หรือกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ จำนวน 5 ล้านชิ้น ฟันเทียมและรากฟันเทียม สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน จำนวน 36,000 ราย

โรงพยาบาลมหาสรคาม  เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด เพื่อจัดบริการรองรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงเกิดความ รุนแรงและมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

(26-1-2565) ที่หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ชั้น 3 อาคาร ทองดี-แก้ว อัตถากร  โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานใน

พิธีเปิด หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในวันนี้ สืบเนื่องจาก นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มอบหมายให้โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป จัดบริการรองรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงเกิดความ รุนแรงและมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันต่อเวลา ในสถานที่ที่

มีความปลอดภัย มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นพิเศษ  ซึ่มมีคณะผู้บริหาร หัวห้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 30 คน

 

 

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีลาสิกขา

(23-1-2566) ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม คณะบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีลาสิกขาพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
โดยมีพระสารคามมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
.
โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และนำสวดเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป กล่าวคำลาสิกขา
.
ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 6-23 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

รพ.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Minimally Invasive Surgery Symposium (MISS-MSKH) ครั้งที่ 3

(11-1-2565) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Minimally Invasive Surgery Symposium @ MSKH เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องด้านศัลยกรรม อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการรักษาผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมากขึ้นและพัฒนาการผ่าตัดในโรคที่ชับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การผ่าตัดส่องกล้องใน ช่องอกเพื่อรักษา “ภาวะเหงื่อออกมือมาก” ซึ่งยังไม่มีโรงพยาบาลในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้การรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้ ทั้งในปัจจุบันมีนโยบายของกระทรวงให้การส่งเสริมต้านการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้นและเข้าถึงวิทยาการที่ทันสมัย มีคุณภาพชีวิต ที่ดีต่อไป ซึ่งมี แพทย์เพิ่มพูนทักษะและนักศึกษาแพทย์ขั้นปีที่ 4 และปีที่ 6 พยาบาลวิชาชีพแผนกศัลยกรรมและห้องผ่าตัด แพทย์และพยาบาลเครื่อข่ายในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อมทีมถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อมทีมถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE
(10-1-2565) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9 -12 มกราคม 2566

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่ จ.ขอนแก่น

(30-12-2565 )ที่จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการและศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุและให้บริการประชาชน และติดตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมผู้คณะบริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ พรบ. ตามโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2565

(28-12-2565)  นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร  ร่วมกันกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอตภัย ใส่ใจ พรบ. ตามโครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2565  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยและสร้างจิตสำนึกที่ตีในการใช้รถใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน และเพื่อให้บุคคลากรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย  1 ประกาศนโยบายความปลอดภัยทางถนน

2 กิจกรรมให้ความรู้ด้าน พรบ. โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด .

สาขามหาสารคาม 3 กิจกรรมสาธิต “เมาแล้วขับ” โดยบริษัท โตโยต้ามหาสารคาม จำกัด

4 กิจกรรมร่วมตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งมีบคุลากร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โรงพยาบาลมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12-2565

(26-12-2565) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้รับถ่ายทอด นำสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการและด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม 2565

(26-12-2565)  ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ  ตำบลท่าสองคอน  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม 2565

ซึ่งก่อนประชุมได้มีพิธีปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม