สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม จับมือ รพ.มหาสารคาม  เดินหน้า Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม อายุ 50 ปีขึ้นไป

ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาสารคาม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน ซึ่งอยู่ในวัยแรงงานที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด และได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการตรวจสุขภาพประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ถือเป็นการมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าการรักษา และในปีนี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จึงเป็นแนวทางในการป้องกันการเจ็บป่วยในระยะยาวอีกด้วย

ด้าน นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มุ่งดูแลสุขภาพผู้ประกันตน ในกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสียง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษาได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง  ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ในโครงการประกันสังคม

รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2020 “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All

(15-10-2563)  ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันล้างมือโลก 2020  “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All  เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมีประสิทธิภาพ และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง พร้อมทั้งเป็นมาตรการหลัก ในการควบคุมการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งมีผู้ดูงานด้านการควบคุมและป้องการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นวิทยากร และสาธิตนำเต้นบทเพลงล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ 7 ขั้นตอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร ประชาชน และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งได้ให้ความสำคัญในเรื่องการล้างมือ เพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

รพ.มหาสารคาม ร่วมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพด้านการแพทย์และพยาบาล เนื่องในงานวันมหิดล ประจำปี 2563

(24-9-2563) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายแพทย์เก่งกาจ อุ่นฤทธิ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุข ของไทย” งานวันมหิดล ประจำปี 2563  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก ผู้ทรงอุทิศตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยพระสติปัญญา พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ การศึกษาพยาบาลและปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราช โดยทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยทำความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อพัฒนาและวางรากฐานการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยเสมอว่าการสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ทรงเป็นพระอาจารย์ในการอบรมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขวิทยา เวชกรรมป้องกันและสุขาภิบาล รวมทั้งทรงส่งเสริมงานสาธารณสุขของประเทศอีกนานัปการ ด้วยพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐาน และพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้

มหาสารคาม – รวมพลังจิตอาสา ทำความสะอาดโรงพยาบาล

มหาสารคาม – รวมพลังจิตอาสา ทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

 

ที่บริเวณลานหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงพยาบาล” จ.มหาสารคาม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันทำความสะอาดโรงพยาบาลมหาสารคาม และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ เช็ดสิ่งของและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันบริเวณหน้าห้องตรวจโรค ราวจับบันได ลูกบิดประตูต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และจิตอาสาพระราชทาน วปร. 904 จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วม

 

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีมวลชนจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วม ทำความสะอาดโรงพยาบาล สำหรับพื้นที่ทำความสะอาด ได้แก่ บริเวณชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุและ พื้นที่สาธารณะที่ให้บริการประชาชน ซึ่งอาจจุดเสี่ยงแพร่เชื้อโรคต่างๆ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือ แอลกอฮอล์ 70% เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ประชาชนสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับบริเวณประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ลูกบิดประตู รวมถึงห้องน้ำ  เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจหรือเชื้อโควิด-19 แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นผ่านทางการไอและจาม และลดการติดเชื้อจากมือสู่ปากในระดับหนึ่งได้อีกด้วย

 

รพ.มหาสารคาม เดินทางศึกษาดูงานศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ รพ.หนองคาย

(11-9-2563)  นางทัศนีพร ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบงาน ร่วมเดินทางการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีนายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงาน ให้การต้อนรับ  ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามได้รับงบประมาณในการจัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) : Foreign Customer Service Center (FCSC)   เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เข้ามารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล รองรับการย้ายถิ่นอย่างเสรีของชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดตั้ง ศคอส. ครบทุกจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้ง ศบต. แล้วทั้งสิ้น 133 แห่ง

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการ

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบลมหาสารคาม

(9-9-2563)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์   ผู้อำนวยการสำนักงานริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และคณะ ในโอกาสการตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบลมหาสารคาม  ซึ่งการตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการศูนย์แพทยศาสตรฯ ในครั้งนี้มี การตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  การตรวจเยี่ยมการตำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้านงานบริหาร งานยุทธศาสตร์ งานพัฒนาอาจารย์ และงานพัฒนากิจการนักศึกษาแพทย์ จากนั้นได้สรุปผลการตรวจยี่ยมฯ พร้อมให้ข้อสนอแนะการตำเนินงาน และแนวทางการแก้ไขต่อไป

บริษัท วีเอเอส การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเต้านมเทียม 500 ชิ้น

บริษัท วีเอเอส การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

มอบเต้านมเทียม จำนวน 500 ชิ้น ให้กับ โรงพยาบาลมหาสารคาม

“เพื่อร่วมสร้างพลังใจ  เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม”

 

รพ.มหาสารคาม มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

จำนวน 8,000  บาท โดยมีนางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้

รพ. มหาสารคาม ประกอบพิธีถวายความเคารพและลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(12-8-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2563  ณ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2563

โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน