แพทย์หญิงนวรัตน์ อยู่บาง

แพทย์หญิงนวรัตน์ อยู่บาง