สภากาชาดไทย มอบเครื่อง High Flow nasal cannula 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

(26-11-2564 ) สภากาชาดไทย มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมีแพทย์หญิงธิดารัตน์ สมรือแสน เป็นผู้แทนรับมอบ
เครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) เกิดจากความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตเครื่อง จากงบประมาณการบริจาคของมูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มาที่สภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการส่งมอบ ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ 186 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 500 เครื่อง