รพ.มหาสารคาม จัดรณรงค์วันการได้ยินโลก World Hearing Day  2022  ” ฟังอย่างถูกวิธี ได้ยินดีตลอดชีวิต”

รพ.มหาสารคาม จัดรณรงค์วันการได้ยินโลก World Hearing Day  2022  ” ฟังอย่างถูกวิธี ได้ยินดีตลอดชีวิต” ตรวจการได้ยินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ป้องกันและรักษาปัญหาทางการได้ยินหรือทำให้ประสาทหูเสื่อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

(3-3-2565)  ที่หน้าห้องตรวจ หู คอ จ มูก ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันการได้ยินโลก World Hearing Day  2022 ฟังอย่างถูกวิธี ได้ยินดีตลอดชีวิต”  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้มารับบริการ สืบเนื่องจาก วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก และในสังคมปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบด้านมีเสียงดังเพิ่มมากขึ้น ทั้งเสียงจากการทำงาน เสียงที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่นเสียงเครื่องจักรกล เสียงจากรถยนต์ เสียงจากเครื่องขยายเสียงต่าง ๆ ซึ่งการได้ยินเสียงเป็นเวลานาน ๆ ส่งผลต่อการได้ยิน อาจทำให้เกิดประสาทหูเสื่อมได้ จากสถิติผู้มารับบริการห้องตรวจหู คอ จมูก ในห้วงเวลา 3 ปีย้อนหลัง พบว่าจำนวนผู้มารับบริการมีปัญหาด้านการได้ยินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ดังนั้น กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้จัดทำโครงการ วันการได้ยินโลกปี 2565 ขึ้น จัดกิจกรรมในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่องการได้ยิน เกณฑ์การได้ใบรับรองความพิการทางการได้ยิน และการดูแลสุขภาพช่องหูที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้มารับบริการห้องตรวจหู คอ จมูก และห้องตรวจใกล้เคียง