8464

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 เครื่อง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (Syring) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565
Read more.
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซักรีด จำนวน 827,034 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2565
Read more.
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าบริการระบบแม่ข่าย PACS และ HIS จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
Read more.
ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอด LED
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Read more.