ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องนึ่ง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้