วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้