ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ทพญ.เพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์