คณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 คณะที่ 2 Service Excellance   ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน Service Plan ของจังหวัดมหาสารคาม

(13-2-2562)  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีนายแพทย์อัครพัฒน์ เตยะราชกุล รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขต 7 รพ.ธัญญรักษ์ ขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์ศิวะพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 คณะที่ 2 Service Excellance   ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน Service Plan  ของจังหวัดมหาสารคาม อาทิเช่น สาขาอุบัติเหตุ ระบบส่งต่อ แพทย์แผนไทย จิตเวชและยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งมีนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมชี้แจงข้อมูล และรับฟังกว่า 100 คน

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1