การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แบบเบ็ดเสร็จ

ชื่อผลงาน Best practice Service plan: การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
แบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICES) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลมหาสารคาม

เภสัชกรอดิศักดิ์ ถมอุดทา

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการบูรณาการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศ (SERVICE PLAN) เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าวดังกล่าว จึงได้มีการ
ดำเนินการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP
SERVICE) ข้ึนในปีงบประมาณ 2557 เพื่อเพิ่มศกัยภาพการเขา้ถึงบริการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ อันจะทำ ใหเกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะดวก
รวดเร็วได้รับความนิยมในการเข้าใช้บริการจากประชาชนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแบบเบ็ดเสร็จ (ONE
STOP SERVICE) ในการจัดคลินิกบริการครบวงจรที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD คู่ขนาน) ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานรวมถึงการจัดบริการคลินิกเฉพาะโรค ในโรค ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม อัม
พฤกษ์/อัมพาต และภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น

Download อ่านข้อมูลฉบับเต็ม

บทคัดย่อserviceplanTTMmskh

 

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

มหาสารคาม – เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

คณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 คณะที่ 2 Service Excellance   ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน Service Plan ของจังหวัดมหาสารคาม

(13-2-2562)  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมีนายแพทย์อัครพัฒน์ เตยะราชกุล รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขต 7 รพ.ธัญญรักษ์ ขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์ศิวะพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 คณะที่ 2 Service Excellance   ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน Service Plan  ของจังหวัดมหาสารคาม อาทิเช่น สาขาอุบัติเหตุ ระบบส่งต่อ แพทย์แผนไทย จิตเวชและยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งมีนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมชี้แจงข้อมูล และรับฟังกว่า 100 คน

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1

มหาสารคาม - เริ่มแล้ว ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 2562/1