1.1 ขออนุมัติใช้ประกาศและคำสั่ง ปี 63
1.2 แจ้งเวียนให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
1.3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
1.4 รายงานผลการติดตาม
1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม