1.  ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3  กรอบโครงสร้าง

1.4 หน้าที่และอำนาจหน่วยงาน

1.5  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.7  ข้อมูลการติดต่อ

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.  พรบ.มาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

4.  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5.  ข้อกำหนดจริยรธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6.  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7.  แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ

8.  นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

9.  แผนปฏิบัติการประจำปี 2566

10.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

11. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566

12

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

18.1  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18.3  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

18.4  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

18.5  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาน พ.ศ.2566