ขอเชิญบุคลากรในโรงพยาบาลทุกท่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”

วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.00 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

หมายเหตุ   โดยให้ทุกหน่วยงานส่งรายชื่อบุคลากร  เข้าร่วมประชุมที่งาน IC เบอร์โทร 227

ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

รับฟังการบรรยายความรู้ด้าน IC  และฝึกปฏิบัติเข้าฐาน 3 ฐาน ได้แก่  PPE, ล้างมือ, ขยะ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 แพทย์, พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล  (วันที่ 13-15 พ.ค.2562 มี 6 รุ่น รุ่นละครึ่งวัน)

กลุ่มที่ 2 เภสัชกร, ทันตแพทย์, เทคนิคการแพทย์, รังสีวิทยา, กายภาพบำบัด, โภชนาการ, ผู้ช่วยเหลือคนไข้, คนงาน ซ่อมบำรุง, น้ำเสีย, ยาม, พนักงานขับรถ, ซักฟอก, จ่ายกลาง, เก็บศพ  (วันที่ 16 พ.ค.2562 มี 2 รุ่น รุ่นละครึ่งวัน)  )

กลุ่มที่ 3 หน่วยงาน Back Office ทั้งหมด (วันที่ 17 พ.ค.2562 มี 2 รุ่น รุ่นละครึ่งวัน)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียด