กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล

วันที่  6 มิถุนายน 2562   เวลา  08.30-16.30 น.

ณ  ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4  อาคารผู้ป่วยนอก

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ(QR code)
09.00-09.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดย แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี
09.30-09.45 น. วาระแจ้งเพื่อทราบ โดย นางบุษฐกาญจน์ สาระรัตน์ธนโชติ
09.45-10.15 น. ชี้แจงเอกสารในการสำรวจความชุกของการติดเชื้อ โดย นางพรหมจรรย์  ปาปะขี
10.15-12.00 น.

 

บรรยายวิชาการ  เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล และเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดย นางสาวนิศมา  แสนศรี
12.00-13.00 น. ———-  พักรับประทานอาหารกลางวัน ——–
13.00-14.30 น. บรรยายวิชาการ  เรื่องการสำรวจความชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล  โดย นางสาวนิศมา  แสนศรี
14.30-15.00น. จัดทีมเพื่อลงสำรวจในแต่ละหอผู้ป่วย 29 แห่ง โดย นางสาวนิศมา  แสนศรี
15.00-16.30 น. ICWN  แต่ละหอผู้ป่วยลงเตรียมข้อมูลที่หน่วยงานตนเอง
หมายเหตุ **

 

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุม และรับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม
   

 

วันที่   7 มิถุนายน 2562  เวลา  08.30-16.30 น.

ณ  ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 และหอผู้ป่วย

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. เตรียมเอกสารและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยแต่ละหอผู้ป่วย
10.00-12.00 น. แต่ละทีมลงสำรวจความชุกของการติดเชื้อในหอผู้ป่วย จำนวน 29 แห่งตามที่ได้รับมอบหมาย
12.00-13.00 น. ———-  พักรับประทานอาหารกลางวัน ——–
13.00-15.00 น. สำรวจอัตราการติดเชื้อในหอผู้ป่วย  (ต่อ)
15.00-16.30 น. สรุปวิเคราะห์ และนำเสนอผลการสำรวจหอผู้ป่วยทุกหอตามแบบฟอร์ม

———– ปิดการประชุม ——————

หมายเหตุ ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม