ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้เอกสารประกาศปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง