ประกาศจังหวัดและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ และเอกสารต่างๆ
ตารางราคากลาง
ปร 5-6
ปร4
SN
A
EE
ID
MA
S
รายการประกอบแบบหลอดไฟ LED ก77
ก.39.เม.ย.53 (3 แผ่น)
ก.88.มิ.ย.61
งานวิศวกรรมโครงสร้างก140
แบบเพิ่มเติม ระบบบำบัดน้ำเสีย
มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 2561
รายการประกอบแบบ เอกสารเลขที่ ข150-พ.ย.-62