สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “น้องกระจก”ชุดกระจกระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชุดกระจก (Quarantine Tele – presence System) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องสื่อสารควบคุมรวมสำหรับแพทย์ (Doctor Monitor) จำนวน 1 เครื่อง , และเครื่องสื่อสารของผู้ป่วย (Patient Monitor) จำนวน 2 เครื่อง พัฒนาโดยโครงการ CU-RoboCovid เพื่อให้โรงพยาบาลมหาสารคาม ไว้ใช้ประโยชน์แก่โรงพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล รับมอบต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม ตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก
ในการนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน ชุด”กระจก” (Quarantine Tele-presence System) ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และคนไข้ ในโครงการ CU-RoboCovid จำนวนกว่า 1,000 ตัวให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 140 แห่ง ทั่วประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์แก่โรงพยาบาล ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
สำหรับ“น้องกระจก” หรือ Telepresence ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เสมือนกระจกที่แสดงภาพและเสียงบุคคลในการสื่อสารกันคุณหมอและพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารและสังเกตอาการของผู้ป่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ลดอัตราการเสี่ยงติดเชื้อ จากการต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน ๆ หรือมากเกินไป ลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์บางส่วน ในการเข้าไปให้บริการคนไข้ในแต่ละโซน จะต้องทำการเปลี่ยนชุด PPE และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ “น้องกระจก” จึงช่วยประหยัดทรัพยากรและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น บ่อยขึ้น และช่วยลดความกังวลของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยลง