รักษาการ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7  ลงเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับด้านการแพทย์ในสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมความพร้อมการดำเนินงานป้องกัน COVID-19 ของ รพ.มหาสารคาม

(13-1-2564) นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ลงเยี่ยมให้กำลังใจ  ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 (Medical Emergency Response Team : MERT) จังหวัดมหาสารคาม ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจที่ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ของโรงพยาบาลมหาสารคาม  ในจุดคัดกรอง ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยแยกโรค โดยโรงพยาบาลมหาสารคามมีความพร้อมในทุกด้าน ปฏิบัติตาม หลัก DMHTT ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้า กากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T: Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T :ไทยชนะ แสกนทุกครั้งที่เดินทางเข้ารับบริการ

โดยโรงพยาบาลมหาสารคามสามารถรับผู้ป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและปัจจุบันปรับใช้ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในหอผู้ป่วยเฉพาะโรคได้ถึง 32 เตียง ประกอบห้องความดันลบ (AIIR) 1ห้อง ห้องความดันลบแบบดัดแปลง (Modified AIIR )5 ห้อง ห้องแยก (Isolation room) 13 ห้อง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางดูแลตลอด 24 ชม.