โรงพยาบาลมหาสารคามรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 เมษายน 2564

สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โทน. 9345

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหัวหน้าหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่ แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นกรณีเฉพาะราย

2. ใบอนุญาตตามข้อ 1 ต้องมีอายุครอบคลุมจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

3. ได้รับการแจ้งหรือต่อสัญญาให้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่เป็นส่วนงานในสังกัดของราชการ หรือใน กำกับของรัฐจนถึงวันสิ้นสุดการฝึกอบรม

4. ไม่เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์ก่อน หรือ ระหว่างการฝึกอบรม

5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

6. มีประวัติการทำงานดี ความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ หรือสอบสวนทางวินัย ซึ่ง ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม

7. ผู้สมัครที่รับต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

Attachments