การวิจัยและพัฒนาตำรับอิมัลชันเจลจากสารสกัดพริกและไพล

ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

บทนำ

อิมัลชันเจลเป็นรูปแบบยากึ่งแข็งสำหรับใช้เฉพาะที่ผิวหนัง ประกอบด้วยครีมหรืออิมัลชันกระจายตัว อยู่ในเจลชนิดชอบน้ำ มีลักษณะกึ่งแข็ง โปร่งแสง และโปร่งใส ตำรับอิมัลชันเจลมีความคงตัวดีกว่ายาครีม เพราะมีเจลเป็นส่วนผสมช่วยเพิ่มความคงตัว ยาเจลพริก เป็นยาที่มีสารสกัดจากผลพริกแห้ง ( Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L.) โดยควบคุมความแรงของสาร capsaicin ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ร้อยละ 0.025 โดยน้ าหนัก ( w/w) และยาครีมไพล เป็นยาที่มีปริมาณน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าไพล (Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.) ร้อยละ 14 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก ( v/w) ทั้ง 2 ตำรับ จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติสมุนไพร สำหรับใช้ภายนอกสำหรับรักษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตำรับยาในรูปแบบอิมัลชันเจล ( emulsion gel) เพื่อที่จะรวมสมุนไพร ทั้ง 2 ชนิดให้อยู่ในตำรับเดียวกัน ครอบคลุมอาการปวดตามประกาศสรรพคุณในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทำการ พัฒนา 3 สูตรตำรับ โดยใช้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมการปรับปริมาณสารลดแรงตึงผิวผสม 2 ชนิด ( Span® 80 กับ Tween® 80) ในตำรับอิมัลชันก่อนนำมาพัฒนาต่อเป็นอิมัลชันเจล ทำการคัดเลือกตำรับที่มีคุณสมบัติทาง กายภาพและเคมีที่ดีที่สุด ลักษณะทางกายภาพของตำรับ ได้แก่ ความเข้ากันหรือการแยกชั้น ความหนืดและ ความเป็นกรดด่างของตำรับที่วันที่ 1 และ 7 ลักษณะทางเคมี ได้แก่ การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีโดยใช้ Thin layer Chromatography การวิเคราะห์ปริมาณสาร capsicin โดยใช้ High Performance Liquid Chromatography การทดสอบความคงตัว โดยใช้เทคนิค Freeze – thaw cycling จ านวน 6 วงรอบ

 

ผลการศึกษาพบว่าตำรับที่ 2 และ 3 เป็นต ารับที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ดี ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ( p-value>0.05) ในประเด็นลักษณะทางกายภาพของตำรับ ความหนืดและความเป็นกรด ด่างของตำรับที่วันที่ 1 และ 7 ในประเด็นลักษณะทางเคมีพบว่าพบว่าตำรับที่พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เภสัชตำรับในการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ capsicin สรุปผลการศึกษา ตำรับอิมัลชันเจลที่พัฒนาจากสาร สกัดพริกและไพลได้เป็นไปตามมาตรฐานเภสัชตำรับในด้านกายภาพและเคมี อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษา เพิ่มเติมในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตำรับต่อไป

 

Download อ่านข้อมูลฉบับเต็ม

plaichillEMJ

Attachments