ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ